Regulamin “Lekkiej Promocji”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Lekka Promocja”, zwaną dalej “Promocją”, jest firma Daniel Jusupović, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5242793521, REGON 363637383, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 18.05.2021 do dnia 13.06.2021 (“Okres obowiązywania”).
 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie Szalpaka Wool pod adresem https://wloczka.szalpaka.pl/regulamin-promocji-rabat-15/

§2
Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który:
  • w Sklepie internetowym Szalpaka Wool należącym do Organizatora (“Sklep”) dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktów (zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu) oraz
  • wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).
 2. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie Organizatora.
 3. W Okresie Obowiązywania Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu produktów dostępnych w Sklepie Organizatora na kwotę minimum 150 zł brutto przysługuje rabat w wysokości -15% na całą wartość zamówienia.
 4. Rabat naliczany jest przy finalizacji zamówienia w koszyku po wpisaniu ważnego kodu rabatowego PROMO15.
 5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu.

§3
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.05.2021 r.